DR L. SYNORADZKI
         
      Zamówienie  
drls
Informacje techniczne
drls
Katalog produktów
drls
Zamówienie
drls
Kontakt
drls
Nasza firma
drls
 

powrótWarunki sprzedaży i dostawy

 1. Nasze oferty są otwarte. Zlecenia wymagają pisemnego potwierdzenia w celu uzyskania mocy prawnej. Odmienne warunki Zamawiającego są niewiążące bez pisemnego potwierdzenia, również wtedy, gdy nie pozostają z nimi w wyraźnej sprzeczności. Ustalenia i porozumienia ustne wymagają, celem uzyskania ważności, naszego pisemnego potwierdzenia. Staramy się dotrzymywać zgodnych z życzeniem terminów dostaw. Podawane terminy dostaw należy traktować jedynie jako przybliżone i są one ustalane w oparciu o chwilowe warunki. Przerwy w funkcjonowaniu zakładu wywołane wydarzeniami siły wyższej, uszkodzeniem, strajkiem lub brakiem materiału do produkcji rur, również u naszych dostawców, zwalniają nas z podjętych zobowiązań dostawczych na czas utrudnienia. Jakiekolwiek roszczenia, oparte na opóźnionych dostawach, nie będą mogły zostać uznane.

 2. Zamawiający nie może odrzucić dostaw częściowych.

 3. Dostawa odbywa się w każdym przypadku na rachunek i ryzyko Zamawiającego, także wtedy, gdy ustalono ceny bez kosztów transportu. Bez szczególnej dyspozycji ze strony Zamawiającego wysyłka odbywa się zgodnie z najlepszym uznaniem. Całość towaru kontrolowana jest przed opuszczeniem naszej firmy i nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.

 4. Warunki dostawy określono loco fabryka, bez opakowania, bez ubezpieczenia.

 5. Opakowanie wliczone jest w cenę kosztów własnych, odesłane gratis w dobrym stanie skrzynie z przesyłek kolejowych zapisywane są na dobro rachunku w dwóch trzecich podanej wartości, skrzynie i kartony pocztowe itp. nie są przyjmowane z powrotem.

 6. Nie można dać gwarancji na trwałość płaszcza (obudowy) ze szkła, kwarcu oraz porcelany.

 7. Ubezpieczenie przeciw stłuczeniu, kradzieży itd. dokonuje się jedynie na życzenie Zamawiającego oraz na jego koszt.

 8. Ustala się starannie ciężar i wymiary, jednakże nie udziela się na nie gwarancji. Rysunki i odwzorowania nie są bezwarunkowo miarodajne dla dostawy. Zastrzega się możliwość wprowadzania poprawek i zmian.

 9. Wszelkiego rodzaju reklamacje mogą zostać uwzględnione tylko wówczas, jeżeli zostaniemy o nich poinformowani pisemnie w ciągu 8 dni od otrzymania towaru i jedynie o ile towar jest jeszcze w stanie, w jakim został dostarczony. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu muszą zostać potwierdzone ustaleniem stanu faktycznego przez kolej lub urząd pocztowy. Reklamacje bez tych urzędowych potwierdzeń nie mogą być uznane.

 10. Udzielamy gwarancji na nasz towar w ten sposób, że w ciągu jednego roku, licząc od dnia dostawy, we właściwym czasie wymieniamy, w ramach bezpłatnej przesyłki, na nowe części te przedmioty, które w sposób dowiedziony ulegają uszkodzeniu w wyniku zastosowania wadliwego materiału lub niefachowej konstrukcji. Gwarancja nie obejmuje szkód powstających w wyniku naturalnego zużycia, zmiany rodzaju konstrukcji wadliwego montażu lub nadmiernego obciążenia. Nie ponosimy oraz zdecydowanie odmawiamy ponoszenia kosztów, które powstają na skutek wymiany wadliwych części oraz daleko idących roszczeń, jak wyrównanie szkód, zwrot kosztów płac, czy wydatków na fracht. Nie ponosimy oraz zdecydowanie odmawiamy ponoszenia kosztów kary za zwłokę. Jeżeli w zamówieniu oparto się na szczególnych przepisach dotyczących jakości, lub jeżeli towar dostarczany jest zagranicę lub bezpośrednio do osób trzecich, należy dokonać odbioru wzgl.sprawdzenia towaru w naszej firmie, w przeciwnym razie będzie on traktowany jako dostarczony zgodnie z warunkami.

 11. Wszelkie ceny podawane są w DM (markach niemieckich), loco fabryka, bez opakowania. W celu obliczenia stosuje się kurs z dnia dostawy, dopuszczony przepisami dot. cen.

 12. Stosunek kosztów w przypadku przyjęcia zlecenia. W razie zwiększenia kosztów (np. płac, materiałów pomocniczych, transportu itd.) podczas realizacji niniejszego zlecenia, zastrzegamy sobie prawo podwyższenia cen odpowiednio do wzrostu kosztów. Warunkiem naszej dostawy jest przebiegające bez zakłóceń zaopatrzenie w metale. Wszelkie udzielone ustnie informacje w sprawie cen są niewiążące i wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

 13. O ile nie potwierdzono na piśmie inaczej, nasze rachunki są płatne bez odliczenia w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku lub w ciągu 10 dni od daty wystawienia rachunku minus 2 % rabatu.

 14. Rachunki za naprawy są płatne netto w ciągu 10 dni.

 15. Obowiązują ceny z doliczeniem ustawowego podatku VAT.

 16. Potrącenie rabatu przy regulowaniu naszych rachunków uznaje się wyłącznie wtedy, gdy zapłacone zostały wszystkie należne rachunki. W razie niedotrzymania uzgodnionego terminu płatności, Nabywca popada w zwłokę bez dalszego upominania i mamy prawo do obliczania odsetek za zwłokę w wysokości 5% powyżej obowiązującej w danym momencie stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego (Deutsche Bundesbank).

 17. Możemy uzależnić wysyłkę od uprzedniej zapłaty.

 18. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnością, mamy prawo do odmowy realizacji dalszych dostaw, także w przypadku nowych zamówień.

 19. Przyjmowanie weksli oraz czeków dokonywane jest zawsze jedynie w celu zapłaty. Uznawane są one za płatność dopiero wraz z ich realizacją.

 20. Koszty wekslowe oraz dyskonta ponosi Zamawiający, są one płatne natychmiast po nadaniu.

 21. Koszty wekslowe oraz dyskonta ponosi Zamawiający, są one płatne natychmiast po nadaniu.

 22. Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty. Mamy prawo do wykorzystania praw wynikających z zastrzeżenia sobie własności, o ile klient zwleka z uregulowaniem naszych należności, obojętnie z jakiego powodu powstało roszczenie. Wyklucza się założenie czy przeniesienie własności zabezpieczenia towarów lub założenie czy odstąpienie wierzytelności przed uiszczeniem zapłaty za towar.

 23. Niewystarczające informacje na temat Nabywcy, obojętne, czy okażą się one prawidłowe, czy nie, niedotrzymanie warunków płatności lub innego zobowiązania upoważniają nas - bez wymogu zastosowania zwłoki czy udzielenia prolongaty - do odstąpienia od wszelkich umów, jakie istnieją w danym przypadku lub też do żądania wypłaty ceny sprzedaży czy kwoty zabezpieczenia. Jeżeli dostawa już nastąpiła, mamy prawo żądać natychmiastowej płatności ceny sprzedaży, także wtedy gdy nie jest ona jeszcze należna.

 24. Jeżeli nie nastąpiły wyraźnie inne uzgodnienia, dostawy zagranicę odbywają się z zakładu, bez opakowania i nie oclone w ramach odbioru towaru z naszej firmy. Płatności dokonuje się "gotówką za dokumenty", "za pobraniem" Nachname lub w formie wydania towaru za dowód zapłaty netto bez jakichkolwiek odpisów skonta w markach niemieckich (DM).

 25. Powyższe Warunki sprzedaży i dostawy traktowane są jako obowiązujące i posiadające moc prawną w momencie otrzymania zlecenia lub przejęcia towaru. Uzgodnienia w przypadku takiej czy innej transakcji, zawierające postanowienia odmienne lub o innym brzmieniu, są dla nas wiążące jedynie w pojedyńczym przypadku i nie posiadają mocy wstecznej, ani nie obowiązują dla transakcji późniejszych. Warunki o innym brzmieniu wymagają dla swej ważności naszego pisemnego potwierdzenia, nie potwierdzenie nie jest w żadnych okolicznościach traktowane jako milczące uznanie, nawet wtedy, gdy zostało to tak określone przez drugą stronę, a my temu nie zaprzeczamy.

 26. Rysunki, wzory, projekty, katalogi itp. pozostają naszą własnością i bez naszego specjalnego zezwolenia nie mogą być ani wykorzystywane gdzie indziej, ani udostępniane konkurencji.

 27. Miejsce wykonania: dla dostawy i płatności stanowi Norymberga. Właściwość miejscowa sądu: Za sąd właściwy uznaje się sąd w Norymberdze.

 28. Jeżeli podane uprzednio warunki nie przewidują inaczej, obowiązują ogólne warunki dostaw dla wyrobów przemysłu elektrotechnicznego wraz z odpowiednimi zarządzeniami i przepisami dla wyrobów przemysłu galwanotechnicznego.
  powrót

Informacje techniczne      |      Katalog produktów      |      Zamówienie      |      Kontakt      |      Nasza firma
  projekt: pikto.pl   copyrights 2004 DR L. SYNORADZKI - wszystkie prawa zastrzeżone